Home/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2018-03-12T16:47:11+01:00

ALGEMENE VOORWAARDEN

(opgenomen in de zorgovereenkomst van Eigen-Wijs in Zorg)
1 Privacy, registratie en dossiervorming

De zorgverlener en de zorginstelling houden alles geheim wat zij weten over de cliënt en diens gezin, partner of huisgenoten. Indien het verstrekken of opvragen van informatie in samenwerking met derden nodig geacht wordt, wordt de cliënt om schriftelijke toestemming gevraagd d.m.v. een toestemmingsformulier.

De zorginstelling draagt zorg voor verwerking van persoons- en zorggegevens op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en eventuele overige relevante wet – en regelgeving, zoals is vastgelegd in het privacyreglement van de zorginstelling en te vinden is op de website van de zorginstelling.

De zorginstelling is eigenaar van het (elektronisch) dossier en neemt de bewaartermijnen in acht zoals omschreven in haar kwaliteitsdocument.

De cliënt heeft indien gewenst inzage in het elektronisch cliëntdossier.
2 Klachten en geschillen

Indien tussen de zorginstelling en de cliënt een geschil ontstaat omtrent de inhoud/uitvoering van deze overeenkomst staat het de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger vrij, nadat andere mogelijkheden tot conflictoplossing niet hebben gebaat, een formele klacht in te dienen volgens het klachtenreglement van de zorginstelling (zie website). Mocht dat niet tot de gewenste oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van het Klachtenportaal Zorg.
3 Kwaliteitsbeleid

De zorginstelling streeft naar hoge kwaliteit van zorg en verbindt zich vanuit de wens te voldoen aan de normen van de Harmonisatiewet Kwaliteitszorg aan diverse wettelijke regels en voorwaarden. De zorginstelling legt zich erop toe de kwaliteit van zorg en vormgeving van de organisatie blijvend te evalueren en te verbeteren, zoals omschreven in het kwaliteits-document.

De zorginstelling beschikt over een Privacy- en Klachtenreglement, een Gedragscode, een Meldcode huiselijk geweld en seksueel misbruik en een Protocol Melding Incidenten.

De cliënt wordt over het bestaan van deze documenten geïnformeerd; ze zijn deels in te zien op de website en/of de cliënt kan hiervan een papieren versie verstrekt ontvangen.
4 Wat u verder afspreekt met de ondertekening van deze overeenkomst

Hoe wordt de zorginstelling betaald? (geldend bij levering op basis van Persoons Gebonden Budget)
De cliënt kan in deze overeenkomst een vast maandbedrag afspreken en dit iedere maand door zijn bank laten overmaken. De cliënt moet dit zelf regelen.

De cliënt kan ook afspreken dat de zorginstelling de gewerkte uren achteraf bij hem/haar in rekening brengt. Binnen zes weken na de maand waarin de zorg is verleend, moet de zorginstelling dan een factuur bij u indienen.

De factuur bevat een specificatie van de verleende zorg en is voorzien van het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en de naam en het adres van de zorginstelling. De cliënt maakt vervolgens zelf de vergoeding over aan de zorginstelling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De cliënt dient de facturen te bewaren aangezien deze door het zorgkantoor of de gemeente kunnen worden opgevraagd.

De vergoeding? (geldend bij levering op basis van Zorg in Natura)
Het zorgarrangement voor de Zorg in Natura (ZIN) is afgeleid van het geldige indicatiebesluit en de afspraken met de gemeente.

De kosten van het zorgarrangement voor de Zorg in Natura komen voor rekening van de gemeente (waarin de cliënt woonachtig is).

Geldt er een opzegtermijn?
De cliënt is gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Hierbij geldt geen opzegtermijn. Om misverstanden te voorkomen is het aan te raden om schriftelijk op te zeggen, onder vermelding van de reden. De cliënt is niet aansprakelijk voor financiële schade die de zorginstelling lijdt door tussentijdse opzegging.

De opdrachtnemer (ofwel de zorginstelling) mag de overeenkomst alleen tussentijds opzeggen als daar gewichtige redenen voor zijn zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. Daarvan is in elk geval sprake in situaties waarin:

– de cliënt zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt;

– er van een ernstige bedreiging of intimidatie sprake is die de situatie onwerkbaar maakt;

– er sprake is van een onherstelbare verstoring in de vertrouwensrelatie met de cliënt

– er een ernstige verstoring is van de dagelijkse gang van zaken die de hulpverlening of anderen in gevaar brengt.

Hierbij geldt normaal gesproken een opzegtermijn van 2 weken. In goed overleg kan een andere opzegtermijn worden afgesproken.

In zeer dringende situaties (bijvoorbeeld als de veiligheid voor medewerkers in het geding is) is de directie gerechtigd zonder opzegtermijn per direct de zorg te stoppen.

Eigen bijdrage? (geldend bij levering op basis van Zorg in Natura)
Bent u 18 jaar of ouder, dan stuurt de zorgverlener een overzicht van de gewerkte uren op uw naam door naar het Centraal Adminstratie Kantoor (CAK). Van het CAK ontvangt u een factuur van de eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

Wanneer eindigt de overeenkomst per direct?
De overeenkomst van opdracht eindigt:

– als de cliënt overlijdt;

– als de zorginstelling failliet is verklaard of surseance van betaling is verleend;

– als het zorgkantoor of de gemeente beslist dat de budgethouder geen recht meer heeft op

een persoonsgebonden budget.

Wie draagt de sociale lasten af?
De zorginstelling is als werkgever van de zorgverlener verantwoordelijk voor de afdracht van loonbelasting, sociale verzekeringspremies en alle overige inhoudingen of afdrachten waartoe de zorginstelling verplicht is op grond van de wet.

Waaraan moet u verder nog denken?
Met de ondertekening van deze overeenkomst garandeert de zorginstelling dat er zorgverleners voor u beschikbaar zijn voor de duur van de overeenkomst.

De zorginstelling garandeert de kwaliteit van de hulp en de zorgverleners die bij de instelling werken verrichten hun werk zoals dat van redelijk handelende zorgverleners verwacht mag worden. Dit gebeurt in overleg met de budgethouder.

Reiskosten tijdens de begeleiding of kosten voor een activiteit zijn in principe voor eigen rekening of er moet anders zijn afgesproken.

De cliënt komt overeen dat de zorginstelling zorgt draagt voor werkzaamheden op gebied van zorg ten behoeve van deze cliënt zoals in het meest recente zorgplan is verwoord. Indien er nog geen zorgplan is vastgesteld is de cliëntenkaart en/of door het CIZ afgegeven indicatie geldend.

Binnen de periode dat de overeenkomst van kracht is, kan de aard en omvang van dienstverlening in principe alleen worden aangepast met wederzijdse instemming van de cliënt en de zorginstelling.

Het zorgplan wordt zo spoedig mogelijk na aanvang van de zorgverlening gemaakt, maar in ieder geval is binnen 3 maanden een concept zorgplan beschikbaar.

Het zorgplan komt in overleg met en met instemming van de cliënt tot stand. Door ondertekening van het ondersteuningsplan geeft de cliënt toestemming voor uitvoering van alle handelingen die deel uit maken van het zorgplan. Van de cliënt wordt een actieve bijdrage verwacht om de gestelde doelen te realiseren.

Het zorgplan wordt periodiek geëvalueerd. In het zorgplan worden hierover afspraken gemaakt. Bijstelling geschiedt in onderling overleg.

Afmelden
Afmelding (met of zonder reden) binnen 24 uur voor de afspraak wordt in rekening gebracht.

In het kader van kwaliteitszorg wordt Eigen-Wijs in Zorg jaarlijks gecontroleerd
Middels een extern toetsing door Dekra. Om kwaliteit van werken te kunnen toetsen worden dossiers ingezien door de externe auditor, welke gebonden is aan geheimhoudingsplicht. Met ondertekening van deze overeenkomst geeft u automatisch toestemming tot het inzien van het dossier ten behoeve van deze kwaliteitscontrole in het kader van de certificering HKZ Kleinschalige Zorgorganisaties.
Eigen-Wijs in Zorg Zorgovereenkomst – versie 1.4