Home/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2022-03-20T16:17:36+01:00

ALGEMENE VOORWAARDEN

Opgenomen in de zorgovereenkomst voor Zorg in Natura van Eigen-Wijs in Zorg (versie 1.10 april 2020)

1 Privacy, registratie en dossiervorming

De zorgverlener draagt zorg voor verwerking van uw persoons- en zorggegevens en houdt zich daarbij aan de in de Wet Bescherming Persoonsgegevens gestelde eisen – en vooruitlopend op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (per 25 mei 2018 geldend) aan de uitgangspunten welke daaruit voortvloeien (of uit eventuele overige relevante wet- en regelgeving). Nadere informatie is vastgelegd in het privacyreglement van de zorginstelling en voor iedereen toegankelijk op de website van Eigen-Wijs in Zorg:

www.eigen-wijsinzorg.nl

Om zorg te kunnen verlenen is de zorginstelling op basis van de Jeugdwet de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de Wet Langdurige Zorg verplicht gegevens te vragen en vast te leggen om u te kunnen identificeren (waaronder NAW gegevens en BSN).

Verwerking en uitwisseling van gegevens is noodzakelijk om uitvoering te geven aan een overeenkomst van zorg geïndiceerd door de Gemeente of een ander indicatieorgaan.

De zorginstelling is wettelijk verplicht tot uitwisseling met o.a. (betrokken) gemeente, CIZ, CAK, SVB of toezichthoudende ambtenaren.

De zorginstelling verplicht zich om in de verwerking en beveiliging van deze en andere gegevens de wettelijke eisen van de AVG te volgen.

Gegevens betreffende (geestelijke) gezondheid en uw persoonlijke situatie worden gevraagd met als doel het bieden/uitvoeren van een goede ondersteuning in het kader van een maatwerkvoorziening, het bieden van jeugdhulp en het bieden van adequate zorg.

Uw (medisch) cliëntdossier, (evaluatie-)verslagen of zorgplannen worden niet met andere instanties gedeeld zonder uw ondubbelzinnige en specifieke toestemming.

Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken.

Tenzij er sprake is van noodzaak tot uitwisseling van gegevens met het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) of volgend uit verplichte meldingen aan Inspectiediensten.

Gegevens in uw cliëntdossier worden uitsluitend verwerkt door zorgverleners die uit hoofde van hun beroep tot geheimhouding verplicht zijn, dan wel krachtens deze overeenkomst.

Indien het verstrekken of opvragen van informatie in samenwerking met derden nodig geacht wordt, wordt de cliënt aan het einde van deze overeenkomst om schriftelijke toestemming gevraagd. Of op een later tijdstip door middel van een aparte toestemmingsverklaring.

De zorginstelling is eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke van het (elektronisch) cliënt- dossier en ziet toe op rechtmatige verwerking van gegevens en te nemen beveiligingsmaatregelen (ook door verwerkers van de gegevens). Zij houdt zich aan de wettelijke meldplicht naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in geval van datalekken en andere onrechtmatigheden.

De zorginstelling neemt betreffende cliëntgegevens en het cliëntdossier de volgens de WMO en Jeugdwet minimale wettelijk vastgestelde bewaartermijn in acht (te weten 15 jaar).

De cliënt heeft desgewenst recht op inzage, correctie, verwijdering, vergetelheid en data- portabiliteit van het (elektronisch) cliëntdossier.

2 Klachten en geschillen

Indien tussen de zorginstelling en de cliënt een geschil ontstaat omtrent de inhoud/uitvoering van deze overeenkomst staat het de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger vrij, nadat andere mogelijkheden tot conflictoplossing niet hebben gebaat, een formele klacht in te dienen volgens het klachtenreglement van de zorginstelling (zie website). Mocht dat niet tot de gewenste oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van het Klachtenportaal Zorg.

3 Kwaliteitsbeleid

De zorginstelling streeft naar hoge kwaliteit van zorg en verbindt zich vanuit de wens te voldoen aan de normen van de Harmonisatiewet Kwaliteitszorg aan diverse wettelijke regels en voorwaarden. De zorginstelling legt zich erop toe de kwaliteit van zorg en vormgeving van de organisatie blijvend te evalueren en te verbeteren, zoals omschreven in het kwaliteitsdocument.

De zorginstelling beschikt over een Privacy- en Klachtenreglement (in te zien op de website), een Gedragscode, een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en een Protocol Melding Incidenten. Elke cliënt heeft het recht hiervan een papieren versie te ontvangen.

Als 2e-lijns zorginstelling zijn wij wettelijk verplicht elke jeugdige cliënt (of gezinslid / ouder) tot 23 jaar op te nemen in de verwijsindex (NAW-gegevens en sofinummer). Doel daarvan is dat betrokken professionals elkaar makkelijk vinden. Meer hierover vindt u op de website multisignaal.nl.

4 Wat u verder afspreekt met de ondertekening van deze overeenkomst

  • De zorgverlening

Met de ondertekening van deze overeenkomst garandeert de zorginstelling dat er zorgverleners voor u beschikbaar zijn voor de duur van de overeenkomst.

De zorginstelling garandeert de kwaliteit van de hulp en de zorgverleners die bij de instelling werken verrichten hun werk zoals dat van redelijk handelende zorgverleners verwacht mag worden. Dit gebeurt in overleg met de cliënt.

De cliënt komt overeen dat de zorginstelling zorgt draagt voor werkzaamheden op gebied van zorg ten behoeve van deze cliënt zoals in het meest recente zorgplan is verwoord. Indien er nog geen zorgplan is vastgesteld is de cliëntenkaart en/of de indicatie door de gemeente (of bevoegd indicatieorgaan) geldend.

Binnen de periode dat de overeenkomst van kracht is, kan de aard en omvang van dienstverlening in principe alleen worden aangepast met wederzijdse instemming van de cliënt en de zorginstelling.

Het zorgplan wordt zo spoedig mogelijk na aanvang van de zorgverlening gemaakt, maar in ieder geval is binnen 3 maanden een concept zorgplan beschikbaar.

Het zorgplan komt in overleg met en met instemming van de cliënt tot stand. Door ondertekening van het zorgplan geeft de cliënt toestemming voor uitvoering van alle handelingen die deel uit maken van het zorgplan. Van de cliënt wordt een actieve bijdrage verwacht om de gestelde doelen te realiseren.

Het zorgplan wordt periodiek geëvalueerd. In het zorgplan worden hierover afspraken gemaakt. Bijstelling geschiedt in onderling overleg.

  • Afmelden

Afmelding (met of zonder reden) binnen 24 uur voor de afspraak wordt in rekening gebracht.

  • Kwaliteitswet en inzage in cliëntdossier

De zorgverlener is gecertificeerd bij de Harmonisatiewet Kwaliteitszorg voor Kleinschalige Zorgorganisaties (HKZ) en houdt zich aan de wettelijke voorschriften, richtlijnen en regelingen welke daaraan gekoppeld zijn.

In het kader van deze kwaliteitszorg wordt Eigen-Wijs in Zorg jaarlijks gecontroleerd

middels een extern toetsing door een auditor van Dekra Certifications BV. Om kwaliteit van werken te kunnen toetsen worden cliëntdossiers ingezien door de externe auditor, welke gebonden is aan geheimhoudingsplicht. Met ondertekening van deze overeenkomst geeft u automatisch toestemming tot het kort inzien van persoons- en zorggegevens in het cliëntdossier ten behoeve van deze kwaliteitscontrole in het kader van de certificering HKZ Kleinschalige Zorgorganisaties.

  • Huisartsenbrief

Wij hechten eraan dat uw huisarts overzicht houdt en op de hoogte is aangaande professionals die bij u betrokken zijn. Daarom sturen wij bij start en afsluiting van de begeleiding een huisartsenbrief om uw huisarts te informeren over het feit dat u bij ons in zorg bent/was. Met ondertekening van deze overeenkomst geeft u tevens toestemming tot deze (beperkte) correspondentie en het door Eigen-Wijs in Zorg verstrekken van informatie aan uw huisarts.

Tenzij u hier aanvinkt daar nadrukkelijk van af te zien.              Geen huisartsenbrief       □