Loading...
Home/Begeleiding/Gezinsbegeleiding
Gezinsbegeleiding 2020-08-28T08:28:13+02:00

Gezinsbegeleiding

Een kind of jongere met problemen of met een (psychosociale) beperking of stoornis kan bij de ouders voor veel stress zorgen en vragen oproepen omtrent de juiste opvoeding van dit kind. Vaak zijn er onbewuste of ongemerkte gedragspatronen binnen het gezin ontstaan, die met hulp van buitenaf weer doorbroken kunnen worden. Daartoe biedt Eigen-Wijs in Zorg specifieke gezinsbegeleiding aan voor gezinnen die ondersteuning zoeken om de situatie binnen het gezin te verbeteren. Meestal houdt dit in dat een gezinsbegeleider van Eigen-Wijs in Zorg gedurende een bepaalde periode bij jullie thuis komt op huisbezoek. Met als inzet de samenwerking tussen de gezinsleden onderling, maar bijvoorbeeld ook tussen ouders en de school, op positieve en stimulerende wijze te verbeteren.

Eigen-Wijs in Zorg vindt het belangrijk om samen met ouders en kind(eren) aan de slag te gaan en de begeleiding te bieden die bij je past en aansluit bij je wensen en behoeften van het gezin. Wij willen vooral dat iedereen zich veilig en prettig voelt bij onze begeleiding en achten het dan ook van groot belang dat de relatie tussen jullie en je zorgverlener gebaseerd is op wederzijdse eerlijkheid en vertrouwen. De gezinsbegeleider fungeert als een vertrouwenspersoon, een klankbord en steunpilaar, zodat ouders en kinderen optimaal kunt putten uit de kennis, vaardigheden en het inzicht van de gezingbegeleider.

Waarom is het zo belangrijk te werken met het hele gezin

Als kinderen of jongeren problemen ervaren, is het van belang dat hiervoor begrip is van mensen hun directe omgeving, zoals ouders, broers of zussen. Gezinsleden spelen een belangrijke rol in de ondersteuning die nodig is om het voor kinderen of jongeren makkelijker te maken. Juist dit beroep dat op ouders gedaan wordt, kan hen voor vragen stellen waar ze geen antwoord op hebben of maken dat ze overbelast raken.

Zorgen voor een kind met een beperking of moeilijk gedrag, daarmee omgaan als broer of zus is niet altijd makkelijk. In gezinsbegeleiding is er aandacht voor ieder lid van het gezin – niet alleen het kind of de jongere die bepaalde zaken moeilijk vindt.

Als ouders leer je beter samenwerken, je aandacht verdelen over de kinderen, tijd maken voor leuke dingen en ook voldoende aandacht hebben voor je eigen ontspanning.

Samen gaan we op zoek naar wat een passende oplossing zou zijn in jullie gezinssituatie, waardoor het voor iedereen makkelijker wordt. Hierbij wordt niet alleen naar de gezinsleden gekeken, maar ook naar de omstandigheden in bredere zin. Soms zijn die zo van invloed, dat daar eerst aandacht voor moet zijn, voordat echt binnen het gezin ruimte komt voor een betere omgang met elkaar.

Gezinsbegeleiding vraagt de bereidheid van ouders op een open manier iemand mee te laten kijken in hun leven, en de investering om daar waar nodig, gezinsleden te betrekken bij de gesprekken. Dit betekent niet dat elke keer het hele gezin rond de tafel moet zitten – hierover is vooraf goede afstemming.

Gezinsgesprekken kunnen goed samen gaan met individuele momenten met het betrokken kind of de jongere, maar daar zal niet de nadruk liggen.

Een effectieve werkwijze

Juist het direct betrekken van ouders bij het bedenken en uitvoeren van een nieuwe aanpak of manier van reageren, maakt gezinsbegeleiding een zeer efficiënte manier van werken. In de opvoeding en ondersteuning van hun kind (-eren) worden ouders door de gezinsbegeleider aangesproken als diegenen die de sleutel in handen hebben en vooral voor verandering kunnen zorgen. Als ouders eenmaal door hebben hoe het werkt, kunnen ze dit in veel situaties toepassen waardoor het leereffect voor het kind optimaal is. Zeker bij kinderen met autisme, die zeer moeilijk automatiseren en generaliseren, is dit een manier om een nieuwe vaardigheid goed eigen te maken.

Ouders worden door de gezinsbegeleider ondersteund om dit te communiceren naar andere belangrijke partners, zoals grootouders, leidsters van (kinder-) dagverblijven of leerkrachten. Wij kunnen aansluiten bij overleg om te zorgen dat alle neuzen de zelfde kant op staan en het kind op zo veel mogelijk plekken op een zelfde manier benaderd wordt die veilig en bekend is.

Doelstellingen

Elke hulpvraag bevat ook een doelstelling. Gezinsbegeleiding kan een middel zijn als antwoord te vinden op de volgende vragen:

 • Help ons om als ouders te komen tot een goede samenwerking met elkaar
 • Help ons om helder te krijgen wat er wel en niet goed loopt in ons gezin en waar prioriteiten liggen
 • Help ons om als ouders een plan van aanpak te maken om te komen tot een beter gezinsfunctioneren
 • Help ons als ouders om de  aandacht binnen het gezin goed te verdelen en voldoende draagkracht te houden
 • Help ons bij het accepteren en begrijpen van de beperking van ons kind
 • Help ons bij het leren zien wat ons kind nodig heeft en leer ons daarop goed aansluiten
 • Help ons om positief om te gaan met ons kind en creatief te zijn
 • Help ons als ouders gericht en effectief te werken naar gewenst gedrag
 • Help ons om aandacht te hebben voor de broers en zussen en hen te helpen in de omgang met ons kind
 • Help ons om te gaan met reacties van derden zoals familie en professionals
 • Help ons in de gesprekken met professionals om helder te maken wat ons kind nodig heeft en zo te komen tot afstemming en een goede samenwerking

Voor wie?

Gezinsbegeleiding kan in vele gevallen waardevol zijn. Gezinsbegeleiders kunnen van betekenis zijn voor (gezinsleden van) kinderen met problemen in de dagelijks opvoeding en structuur, psychische problemen, moeilijk hanteerbaar gedrag, problemen in de ontwikkeling of in het aanleren van vaardigheden en zelfredzaamheid.

Belangrijke thema’s waar de gezinsbegeleider van Eigen-Wijs in Zorg aandacht aan besteedt:

 • Bewustwording van waarden, normen en sfeer binnen het gezin – en belangrijk factoren die van invloed zijn
 • Visie op ontwikkeling van kinderen, de zorg die er is en de rol en taken als ouders
 • Wat willen ouders uitdragen naar hun kinderen – hoe kunnen zij een voorbeeld zijn
 • Wat is nodig om op één lijn te komen en bereidheid tot samenwerking
 • Duidelijkheid naar het betreffende kind en gezamenlijkheid in aanpak
 • Communicatie en miscommunicatie binnen het gezin
 • Een toekomstplan (korte en lange termijn) opstellen

Contact?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Dan kunnen we samen kijken wat Eigen-Wijs in Zorg voor jullie gezin kan betekenen.

Eigen-Wijs in Zorg

Casemanagement, ambulante en gezinsbegeleiding, opvoedingsondersteuning, training van vaardigheden en zelfstandigheid, begeleiding bij zelfstandig wonen en schoolbegeleiding.