Loading...
Home/Voorlichting
Voorlichting 2018-03-12T16:48:32+02:00

Voorlichting op het gebied van autismespectrumstoornissen

Eigen-Wijs in Zorg, biedt (grotendeels) in samenwerking met mw. Birgitta Kox van ‘Autrinsiek, expertise in autisme’ een aantal voorlichtingen op het gebied van autisme, zodat op een preventieve manier gewerkt kan worden aan meer begrip voor deze problematiek en vermindering van bijkomende problemen in de omgang met autisme.

Ken jezelf met autisme

Omschrijving:

Een cursus om de kinderen, jongeren of volwassenen basisinformatie te geven over wat autisme is, hoe ze autisme bij zichzelf kunnen herkennen, wat dit voor hen betekent thuis, op school en in hun vrije tijd en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan.

Doel is het beter leren kennen en begrijpen van zichzelf. Het leren kennen van de eigen minder sterke én sterke kanten.

Wanneer het betrokkene zich zelf beter begrijpt en leert waarderen met zijn of haar autisme kunnen problemen in gedrag voorkomen worden. Enerzijds doordat zij zelf beter in staat zijn te anticiperen op hun eigen behoeften, anderzijds doordat de betrokkene en omgeving elkaar beter verstaan.

Naast bijeenkomsten voor de kinderen zijn er bijeenkomsten voor hun ouders.

Doelgroep:

Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (die recent de diagnose hebben gekregen).

Specifieke groepen:

  • 8 tot 13 jaar
  • 13 tot 18 jaar

Vorm:

Groepsaanbod van maximaal 2-3 kinderen per cursus. Aantal cursussen afhankelijk van de vraag.

Dit aanbod kan ook individueel gegeven worden – in overleg ook voor personen boven de 18 jaar.

Oudercursus autismespectrumstoornissen

Omschrijving:

Autisme is een levenslange beperking waarbij het kind vooral aangewezen is op zijn directe naasten. Deze cursus voorziet ouders van basisinformatie over wat autisme is, hoe het autisme zich vertaalt naar het gedrag van hun kind en hoe zij daar als ouders zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. Daarnaast biedt de cursus de mogelijkheid ervaringen te delen met lotgenoten.

Doel is het voorkomen van bijkomende problemen. Ouders voelen zich vaardig(er) om met hun kind met autisme om te gaan.

Deze oudercursus kan opgevolgd worden door een laagdrempelig (telefonisch) spreekuur waar ouders ook na de cursus nog met hun vragen terecht kunnen.

Doelgroep:

Voor ouders van kinderen en jongeren met autisme.

Specifieke groepen:

  • 8 tot 12 jaar
  • 12 tot 18 jaar.

Vorm:

Groepsaanbod van maximaal 8 ouderparen per keer. Aantal cursussen is afhankelijk van de vraag.

Brussen-cursus autismespectrumstoornissen

Broers en zussen (brussen) van kinderen met autisme kunnen last hebben van het sociaal ‘onhandige’ gedrag van hun broer of zus en niet begrijpen hoe dit komt. Ze kunnen zich schamen voor het gedrag van hun broer of zus of het gevoel hebben minder aandacht in het gezin te krijgen. Soms ook denken ze dat ze de enige zijn met zo’n broer of zus. In de brussen cursus krijgen de brussen uitleg over wat autisme is, wat het autisme voor hun broer of zus betekent, wat dit voor henzelf betekent, hoe zij het beste met hun broer of zus kunnen omgaan en hoe zij voor zichzelf kunnen opkomen. Ook biedt de cursus gelegenheid ervaringen te delen met lotgenoten.

De cursus geeft broers en zussen van kinderen met autisme inzicht in wat er met hun broer of zus aan de hand is en voorkomt of vermindert problemen bij het kind zelf, in de relatie tussen het kind en zijn of haar broer of zus en daarmee in het gezin.

Naast bijeenkomsten voor de kinderen zijn er bijeenkomsten voor hun ouders.

Doelgroep:

Broers en zussen van kinderen met een autismespectrumstoornis.

Specifieke groepen:

  • 8 tot 13 jaar
  • 13 tot 18 jaar

Vorm:

Groepsaanbod van maximaal 6-8 kinderen per cursus. Aantal cursussen afhankelijk van de vraag.

Autismespectrumstoornissen in de familie en de buurt

Aansluitend bij het motto van de autismeweek 2015: ‘autisme is niet te genezen, onbegrip wel’ biedt deze cursus familieleden van en andere direct betrokkenen bij kinderen en jongeren met autisme de mogelijkheid basisinformatie op te doen over autismespectrumstoornissen. Beter begrip leidt tot een meer optimale benadering van het kind/de jongere en steun aan de ouders. Zeker wanneer ouders in een situatie komen waarin ze een beroep willen doen op het eigen netwerk (op de kinderen passen, een deel van de zorg overnemen of delen), is het wenselijk dat de mensen in hun netwerk weten hoe het gedrag van kinderen en jongeren met autisme te verstaan en hoe zij het beste met hen kunnen omgaan.

Er kan door het eigen netwerk meer optimaal aangesloten worden bij de specifieke behoeften van de kinderen/jongeren en ouders door:

– meer kennis en inzicht in de specifieke wijze van informatie verwerken bij autisme;

– de geboden handvatten in de omgang met kinderen en jongeren met autisme.

Doelgroep:

Familieleden (opa/oma, neef/nicht, oom/tante en andere naasten) en direct betrokkenen van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis.

Vorm:

Groepsaanbod voor maximaal 16 familieleden en/of direct betrokkenen. Aantal cursussen afhankelijk van de vraag.

Basiscursus Autismespectrumstoornissen begrijpen en begeleiden

Aansluitend bij het motto van de autismeweek 2015: ‘autisme is niet te genezen, onbegrip wel’ biedt deze cursus professionals in het netwerk van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme de mogelijkheid basisinformatie op te doen over autismespectrum-stoornissen. Beter begrip leidt tot een meer optimale ondersteuning van het kind/de jongere en is essentieel voor een goed functioneren. Tijdens de cursus wordt inzicht gegeven in wat autisme is, hoe het autisme zich vertaalt naar het gedrag van het kind en hoe zij daar als professional zo goed mogelijk mee om kunnen gaan.

Er kan door de professional meer optimaal aangesloten worden bij de specifieke behoeften van de kinderen/jongeren en ouders door:

– meer kennis en inzicht in de specifieke wijze van informatie verwerken bij autisme;

– de geboden handvatten in de omgang met kinderen en jongeren met autisme.

Doelgroep:

Professionals uit het netwerk van kinderen en jongeren met autisme (waaronder leerkrachten, vrijwilligers, sportbegeleiders, begeleiders in opvangvoorzieningen, jeugdwerkers), die basiskennis willen opdoen over autisme.

Vorm:

Groepsaanbod voor maximaal 15 tot 20 professionals per cursus. Aantal cursussen afhankelijk van de vraag.